Untitled-1

קליטת עליה

 1. כללי 
  • למידה מהצלחות בתחום קליטת עליה (עבור ועדת תשתיות וכוח אדם, מסד קליטה)
  • סקר ופיתוח אמנה למדענים עולים ולמדענים קולטים באקדמיה (עבור המרכז לקליטה במדע, משרד הקליטה).
  • תכנית הדרכה ליזמים עולים במסגרת החממות ליזמות טכנולוגית (עבור המרכז לקליטה במדע, משרד הקליטה).
  • שילוב מורים עולים (מברה"מ לשעבר) בתכנית קרב למעורבות בחינוך.
  • תיעוד והערכת פרויקט "שנער חברתי" – פרויקט אזורי לקליטת עליה באזור שדרות ונתיבות ושער הנגב. במסגרת ההערכה פותח מודל לפיתוח קהילתי (עבור ג'וינט ישראל).
2. יוצאי אתיופיה
  • הערכת התכנית למניעת אלימות בין בני זוג יוצאי אתיופיה בירושלים (עבור עיריית ירושלים)
  • סקירת מחקרי הערכה ודו"חות על תכניות ופרויקטים בתחום החינוך ליוצאי אתיופיה, (עבור הקואליציה לקידום חינוכי של יוצאי אתיופיה).
  • מחקר פעולה בנוגע לקליטה החינוכית של יוצאי אתיופיה (עבור קרן מוריה).
  • ייעוץ הערכה למרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה במערכת החינוך
  • "שילוב מתבגרים" (עבור שותפות 2000 נתיבות עזתה פילדלפיה).
דילוג לתוכן