Untitled-1

שאלון אדיג'ס מקוון

לפניך 20 אמירות המתייחסות לדרך הפעולה שלך בעבודה. תשובותיך צריכות לשקף איך הנך נוהג.ת במקרים אלה ולא מה את.ה חושב.ת שנכון או צריך לעשות. אל מול כל אמירה נמצאים 4 אפיונים. יש לדרג את מידת התאמתם לך לפי מידת ההתאמה: ציון 1 לאפיון שמתאים לך ביותר. ציון 2 לאפיון שמתאים לפעמים. ציון 3 לאפיון שמתאים מעט מאוד. ציון 4 לאפיון שמתאים לך הכי פחות.

השאלון אנונימי. אין פרטים מזהים.
ניתן בסיום לקבל את התוצאות למייל אם תבחרו לעשות כך.

ניתן כמובן לצלם מסך עם התוצאות.

יש להתייחס לכל ההיגדים
בכל היגד יש לתת לכל אפיון דירוג שונה

מבחן אדיג'ס (PAEI)

לפניך 20 אמירות המתייחסות לדרך הפעולה שלך בעבודה.
תשובותיך צריכות לשקף את התנהגותך בפועל במקרים אלה ולא מה לדעתך נכון או צריך לעשות.
אל מול כל אמירה נמצאים 4 אפיונים.
יש לדרג את מידת התאמתם לך:
דירוג 1 לאפיון המתאים לך ביותר.
דירוג 2 לאפיון שמתאים לפעמים.
דירוג 3 לאפיון שמתאים מעט מאוד.
דירוג 4 לאפיון שמתאים לך הכי פחות.
יש להתייחס לכל ההיגדים
ולכל אפיון יש לתת דירוג שונה בין 1 ל- 4

השאלון אנונימי. אין פרטים מזהים.
בסיום ניתן לצלם את מסך התוצאות או לקבל למייל לבחירתך

1. מטרתי העיקרית היא
יש לדרג מ-1 המתאים ביותר עד 4 - הכי פחות מתאים, ללא כפילויות

2. אני נהנה/ת מעבודות
יש לדרג מ-1 המתאים ביותר עד 4 - הכי פחות מתאים, ללא כפילויות

3. אני מצפה מאנשים שעובדים עבורי להיות
יש לדרג מ-1 המתאים ביותר עד 4 - הכי פחות מתאים, ללא כפילויות

4. בעבודתי אני מצפה להשיג
יש לדרג מ-1 המתאים ביותר עד 4 - הכי פחות מתאים, ללא כפילויות

5. דרך ההתקשרות הטובה ביותר שלי היא
יש לדרג מ-1 המתאים ביותר עד 4 - הכי פחות מתאים, ללא כפילויות

6. בתכנון שלי אני מדגיש.ה
יש לדרג מ-1 המתאים ביותר עד 4 - הכי פחות מתאים, ללא כפילויות

7. בהתמודדות עם בעיה אני
יש לדרג מ-1 המתאים ביותר עד 4 - הכי פחות מתאים, ללא כפילויות

8. בעת שימוש במידע אני מעדיפ.ה
יש לדרג מ-1 המתאים ביותר עד 4 - הכי פחות מתאים, ללא כפילויות

9. אשר איני בטוח/ה מה לעשות אני
יש לדרג מ-1 המתאים ביותר עד 4 - הכי פחות מתאים, ללא כפילויות

10. אני משתדל להימנע מ...
יש לדרג מ-1 המתאים ביותר עד 4 - הכי פחות מתאים, ללא כפילויות

11. אני טוב.ה במיוחד ב...
יש לדרג מ-1 המתאים ביותר עד 4 - הכי פחות מתאים, ללא כפילויות

12. כאשר זמן הוא גורם חשוב אני
יש לדרג מ-1 המתאים ביותר עד 4 - הכי פחות מתאים, ללא כפילויות

13. במצבים חברתיים אני בד"כ
יש לדרג מ-1 המתאים ביותר עד 4 - הכי פחות מתאים, ללא כפילויות

14. אני טוב בזיכרון
יש לדרג מ-1 המתאים ביותר עד 4 - הכי פחות מתאים, ללא כפילויות

15. העבודה שאני עושה מאפשרת לי
יש לדרג מ-1 המתאים ביותר עד 4 - הכי פחות מתאים, ללא כפילויות

16. אני מסתדר.ת טוב עם אלו שהם
יש לדרג מ-1 המתאים ביותר עד 4 - הכי פחות מתאים, ללא כפילויות

17. כאשר אני תחת לחץ זמן
יש לדרג מ-1 המתאים ביותר עד 4 - הכי פחות מתאים, ללא כפילויות

18. אחרים חושבים שאני
יש לדרג מ-1 המתאים ביותר עד 4 - הכי פחות מתאים, ללא כפילויות

19. ההחלטות שלי בד"כ
יש לדרג מ-1 המתאים ביותר עד 4 - הכי פחות מתאים, ללא כפילויות

20. אינני אוהב
יש לדרג מ-1 המתאים ביותר עד 4 - הכי פחות מתאים, ללא כפילויות

ממציא המבחן הוא יצחק אדיג'אס. לפירוט והסבר התשובות לחצו כאן למבחן אדיג'ס – המודל 

דילוג לתוכן