Untitled-1

אוכלוסיות מוחלשות

 • הערכת "היוזמה למלחמה בעוני" מטעם קרן משפחת קראון – 4 תכניות:
 1. תכנית פותחים עתיד (לילדים ונוער בסיכון) – טבריה
 2. יציאה ממעגל העוני של משפחות חד-הוריות – ירושלים
 3. יציאה ממעגל העוני של משפחות במצוקה – קרית גת
 4. הנגשת השכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה – באר שבע
 • הערכת "עשינו עסק" יזמות עסקית לנוער בסיכון, עבור ציונות 200
 • הערכת "היוזמה הלאומית לבטחון תזונתי" (בביצוע, עבור עמותת לתת).
 • הערכת "מועדון חליפין קהילתי" לאוכלוסיות חלשות (עמותת סינגור קהילתי, עבור המחלקה למפעלים מיוחדים, האגף לפיתוח שירותים, המוסד לביטוח לאומי)
 • הערכת "בית ספר להורים" לאבות אסירים בתהליכי שחרור ומשוחררים (מכון אדלר, עבור המחלקה למפעלים מיוחדים, האגף לפיתוח שירותים, המוסד לביטוח לאומי)
 • הערכת תכנית ההכשרה של מתנדבי עמותת סינגור קהילתי – "חנות הזכויות" (עבור המחלקה למפעלים מיוחדים, האגף לפיתוח שירותים, המוסד לביטוח לאומי)
 • דירות קלט לנשים בסיכון וילדיהן (עבור המחלקה למפעלים מיוחדים, האגף לפיתוח שירותים, המוסד לביטוח לאומי)
 • עולים – ר' תחום קליטת עליה.
דילוג לתוכן